ผลการสอบปลายภาค

คะแนนสอบปลายภาค วันที่ 7 กันยายน 2552   (8-11)

521166059

น.ส. มณฑิรา คำยืน 69

521166060

น.ส. มณีรัตน์ ยอดคำตัน 51

521166061

นาย นาถชัย ไชยบุญเรือง 74

521166062

น.ส. กัลยา นันติ 63

521166063

น.ส. จารุพร วงศ์ชัย 49

521166064

นาย วัฒนา ไพสัก 0

521166065

น.ส. ศิริภรณ์ ชัยภูมิ 51

521166066

น.ส. แสงเดือน ทะบุญเรือง 62

521166067

น.ส. ปิยะนุช ท้าวเเก่นจันทร์ 74

521166068

น.ส. เรวดี คำต๊ะ 67

521166069

น.ส. นงลักษณ์ อินต๊ะวงค์ 0

521166070

น.ส. วันดี นูเร 57

521166072

น.ส. พัชนี บุญคง 78

521166073

นาย บุญยงค์ ปัญญาไว 58

521166074

น.ส. อริสา บุญเสงี่ยม 85

521166075

น.ส. เกศนี รวมสุข 68

521166076

น.ส. อุทุมพร ฝอยเงิน 81

521166077

น.ส. สุวิมล คำตั๋น 49

521166078

น.ส. ภัชธียา อัมพุธ 58

521166079

น.ส. พวงผกา ขันทะสีลา 0

521166080

น.ส. ปัทมาพร ครองมัจฉา 60

521166081

น.ส. วันเพ็ญ ประถมพนากุล 51

521166082

น.ส. สุพิน วณิชกิจอมร 0

521166083

น.ส. กุลจิรา ยอดถี 48

521166084

น.ส. เสาวลักษณ์ จันทร์มูล 58

521166085

น.ส. ปนัดดา งามเมือง 0

521166086

นาย เจนณรงค์ แสงจันทร์ 58

521166087

น.ส. บงกชภรณ์ มะโนแก้ว 60

521166089

น.ส. จินตหรา กมล 50

521166090

น.ส. ปรางค์ทิพย์ เขียวคำ 60

521166091

นาย ณัฏชภัทร จำปาหอม 61

521166093

น.ส. ปริศนา ก๋าคำ 75

521166094

นาย ธรรมรัตน์ นามศิริ 61

521166095

น.ส. หนึ่งฤทัย อินตา 56

521166096

น.ส. ณัชชา เตชะบูรณ์ 82

521166097

น.ส. วรัญญา กันทะวงศ์ 85

521166100

น.ส. พิมพร มณีชัย 66

521166101

น.ส. มาซูรา บินซา 69

521166102

น.ส. ณัฎฐาพร เขจร 83

521166103

น.ส. ศิริพร เขจร 79

521166104

น.ส. พิมพ์ใจ นารีรักษ์ 55

521166105

น.ส. นุชนาฏ สุยะแก้ว 59

521166106

น.ส. หทัยรัตน์ จัดคน 58

521166107

น.ส. พรรณราย นันปินตา 81

521166108

นาย ไชยา ทาตรี 39

521166109

น.ส. เพ็ญนภา สุทธวงค์ 0

521166110

น.ส. พิมพิไล ชัยบัวคำ 71

คะแนนสอบปลายภาค วันที่ 7 กันยายน 2552 (1-4)

521166113

น.ส. สุภาพร พนมไพศาลสกุล 71

521166114

น.ส. ปราญชลี สุดตา 73

521166115

น.ส. ขนิษฐา สุรินทร์ 55

521166116

นาย ณภัทร ลือชา 0

521166117

น.ส. สาวิตรี ชีวะเจริญ 0

521166119

น.ส. อัญสุรีย์ เทพสุธรรม 65

521166120

น.ส. เบญจพร บัวกล้า 0

521166121

นาย ศิวพงษ์ แก้วนาง 42

521166122

น.ส. นพเก้า สุวรรณ 50

521166124

น.ส. สุนิตสา สอนสุกอง 0

521166125

น.ส. เนตรชนก ตะไมล์ 60

521166126

น.ส. ภาชินี สลัดใด 0

521166128

นาย ลิขิต เกตุเรือน 45

521166129

น.ส. แสงเดือน ชุมภูเมืองชื่น 57

521166130

น.ส. ธฤษวรรณ เสริฐวาสนา 0

521166131

น.ส. กาญจนา หล้าวงศ์ 0

521166132

น.ส. จินตนา พระสว่าง 64

521166133

น.ส. ปวีณา นามดี 52

521166134

น.ส. วนิดา พงค์ดอน 69

521166135

น.ส. สุทธินี สิงห์แก้ว 62

521166137

น.ส. วลัยรัตน์ ชำนาญ 83

521166138

นาย กิตติโรจน์ เชยกระรินทร์ 0

521166139

น.ส. ศิริขวัญ จ่าเก๊ะ 61

521166140

น.ส. นวรัตน์ ต้นแฝง 67

521166141

น.ส. นงนุช วงษา 65

521166142

น.ส. มยุรา กีรตินันทกุล 0

521166143

น.ส. นิภารัตน์ อินชัยยา 65

521166145

น.ส. จิตรา แสงยาสมุทร 56

521166149

น.ส. สุดาทิพย์ พงษ์ขันธ์ 68

521166150

น.ส. ธันย์ชนก กุลเเสง 0

521166151

น.ส. วัลลีรัตน์ สารเก่ง 53

521166152

น.ส. มินตรา อินต๊ะไชย 78

521166153

น.ส. ยุพิน วรารักษ์กุลชัย 0

521166154

น.ส. นันทา จรูญเมธีวิวัฒน์ 0

521166155

นาย บุญส่ง เรืองกิจคณะ 63

521166156

น.ส. พัชรีพร ศรีเมือง 68

521166157

น.ส. สินีนาฏ ใจพันธ์ 58

521166158

น.ส. พรพิมล ชุมภู 48

521166159

น.ส. สุทธิกานต์ เฟืองแก้ว 74

521166160

น.ส. ศิริพร รังษี 76

521166161

นาย จตุรภัทร ใจธรรมวรรณ 75

521166162

น.ส. ขนิษฐา ทารักษ์ 52

521166163

น.ส. เบญจวรรณ พะทิ 46

521166164

น.ส. ปนัดดา ขันทะสีมา 59

521166165

น.ส. ธันย์ชนก คำยันต์ 60

521166166

น.ส. จุฑามาศ ปาละวงษ์ 79

521166167

นาย ศักดิ์ชาย ดอนไชย 57
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: