ผลการสอบกลางภาค

ผลคะแนนการสอบกลางภาค ข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ

เอก ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 เรียน วัน พฤหัสบดี คาบ 5-10

501166002

น.ส. วราภรณ์ ศรีศุภทรัพย์

20

501166003

น.ส. สรารัตน์ สมบูรณ์ชัย

28

501166004

นาย จักร์รวี พิทักษ์พิจิตรแสง

19

501166005

น.ส. มลฤดี มั่นใน

20

501166006

น.ส. พรรณทิพา มูลมวล

22

501166007

น.ส. สุภา เชื้อเมืองพาน

27

501166009

น.ส. ปรียานุช เมืองมา

24

501166010

น.ส. พรทิพย์ ไชยมงคล

34

501166011

น.ส. ขวัญชนก จันทะนะ

25

501166014

น.ส. สมพรรณ์ ใฝ่ใจความรู้

19

501166015

น.ส. ทองแก้ว น้ำใจธาร

27

501166019

นาย นิติพงษ์ แปงจงกิจ

21

501166020

น.ส. ชบา ปัญญาพรเลิศ

25

501166022

น.ส. นฤมล สมวุฒิ

23

501166023

น.ส. ปรียานุช ก้อนแก้ว

20

501166024

น.ส. นงลักษณ์ กิติมา

19

501166026

น.ส. กรรณิการ์ หมื่นแปง

28

501166027

น.ส. วรพรรณ ปันน้อย

18

501166028

น.ส. ราตรี แปงอุด

29

501166029

น.ส. อ้อยทิพย์ กันกรุง

18

501166032

นาย หล่อโจ ยี่บรา

32

501166033

น.ส. รุ่งนภา อินต๊ะอดทน

32

501166034

น.ส. สุดาพร ฟักเขียว

13

501166036

นาย ณัฐพล คุณชมภู

24

501166037

น.ส. กรรณิการ์ อิ่นแก้ว

24

501166038

น.ส. ธาริดา ใจยะ

22

501166040

นาย ฉัตรชัย ปินตา

24

501166043

น.ส. ศิริพร เมืองมูล

19

501166046

น.ส. วรรณภา ทาฤทธิ์

29

501166048

นาย พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ

27

501166049

น.ส. อัฐภิญญา หมื่นยอง

29

501166052

นาย ศุภชัย บุญทิพย์

26

501166053

น.ส. กัลยา โสการี

0

501166054

น.ส. จิราภรณ์ สืบสาย

26

501166030 น.ส.          สิวาพร ยะแก้ว                                      16

เอก ภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 เรียน  วัน จันทร์ คาบ 1-4 ห้อง โสต 3

521166113

น.ส. สุภาพร พนมไพศาลสกุล

17

521166114

น.ส. ปราญชลี สุดตา

27

521166115

น.ส. ขนิษฐา สุรินทร์

24

521166116

นาย ณภัทร ลือชา

0

521166117

น.ส. สาวิตรี ชีวะเจริญ

0

521166119

น.ส. อัญสุรีย์ เทพสุธรรม

22

521166120

น.ส. เบญจพร บัวกล้า

0

521166121

นาย ศิวพงษ์ แก้วนาง

17

521166122

น.ส. นพเก้า สุวรรณ

20

521166124

น.ส. สุนิตสา สอนสุกอง

0

521166125

น.ส. เนตรชนก ตะไมล์

18

521166126

น.ส. ภาชินี สลัดใด

21

521166128

นาย ลิขิต เกตุเรือน

18

521166129

น.ส. แสงเดือน ชุมภูเมืองชื่น

22

521166130

น.ส. ธฤษวรรณ เสริฐวาสนา

0

521166131

น.ส. กาญจนา หล้าวงศ์

19

521166132

น.ส. จินตนา พระสว่าง

24

521166133

น.ส. ปวีณา นามดี

18

521166134

น.ส. วนิดา พงค์ดอน

21

521166135

น.ส. สุทธินี สิงห์แก้ว

21

521166137

น.ส. วลัยรัตน์ ชำนาญ

25

521166138

นาย กิตติโรจน์ เชยกระรินทร์

0

521166139

น.ส. ศิริขวัญ จ่าเก๊ะ

26

521166140

น.ส. นวรัตน์ ต้นแฝง

21

521166141

น.ส. นงนุช วงษา

24

521166142

น.ส. มยุรา กีรตินันทกุล

0

521166143

น.ส. นิภารัตน์ อินชัยยา

24

521166145

น.ส. จิตรา แสงยาสมุด

17

521166149

น.ส. สุดาทิพย์ พงษ์ขันธ์

26

521166150

น.ส. ธันย์ชนก กุลเเสง

0

521166151

น.ส. วัลลีรัตน์ สารเก่ง

19

521166152

น.ส. มินตรา อินต๊ะไชย

30

521166153

น.ส. ยุพิน วรารักษ์กุลชัย

0

521166154

น.ส. นันทา จรูญเมธีวิวัฒน์

0

521166155

นาย บุญส่ง เรืองกิจคณะ

25

521166156

น.ส. พัชรีพร ศรีเมือง

21

521166157

น.ส. สินีนาฏ ใจพันธ์

20

521166158

น.ส. พรพิมล ชุมภู

22

521166159

น.ส. สุทธิกานต์ เฟืองแก้ว

24

521166160

น.ส. ศิริพร รังษี

27

521166161

นาย จตุรภัทร ใจธรรมวรรณ

27

521166162

น.ส. ขนิษฐา ทารักษ์

21

521166163

น.ส. เบญจวรรณ พะทิ

21

521166164

น.ส. ปนัดดา ขันทะสีมา

26

521166165

น.ส. ธันย์ชนก คำยันต์

19

521166166

น.ส. จุฑามาศ ปาละวงษ์

26

521166167

นาย ศักดิ์ชาย ดอนไชย

22

เอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 เรียน วัน จันทร์ คาบ 8-11 ห้อง 234

521166059

น.ส. มณฑิรา คำยืน

22

521166060

น.ส. มณีรัตน์ ยอดคำตัน

21

521166061

นาย นาถชัย ไชยบุญเรือง

30

521166062

น.ส. กัลยา นันติ

29

521166063

น.ส. จารุพร วงศ์ชัย

0

521166064

นาย วัฒนา ไพสัก

0

521166065

น.ส. ศิริภรณ์ ชัยภูมิ

19

521166066

น.ส. แสงเดือน ทะบุญเรือง

24

521166067

น.ส. ปิยะนุช ท้าวเเก่นจันทร์

24

521166068

น.ส. เรวดี คำต๊ะ

21

521166069

น.ส. นงลักษณ์ อินต๊ะวงค์

0

521166070

น.ส. วันดี นูเร

21

521166072

น.ส. พัชนี บุญคง

26

521166073

นาย บุญยงค์ ปัญญาไว

23

521166074

น.ส. อริสา บุญเสงี่ยม

28

521166075

น.ส. เกศนี รวมสุข

23

521166076

น.ส. อุทุมพร ฝอยเงิน

29

521166077

น.ส. สุวิมล คำตั๋น

21

521166078

น.ส. ภัชธียา อัมพุธ

24

521166079

น.ส. พวงผกา ขันทะสีลา

0

521166080

น.ส. ปัทมาพร ครองมัจฉา

21

521166081

น.ส. วันเพ็ญ ประถมพนากุล

24

521166082

น.ส. สุพิน วณิชกิจอมร

0

521166083

น.ส. กุลจิรา ยอดถี

19

521166084

น.ส. เสาวลักษณ์ จันทร์มูล

25

521166085

น.ส. ปนัดดา งามเมือง

24

521166086

นาย เจนณรงค์ แสงจันทร์

21

521166087

น.ส. บงกชภรณ์ มะโนแก้ว

23

521166089

น.ส. จินตหรา กมล

14

521166090

น.ส. ปรางค์ทิพย์ เขียวคำ

30

521166091

นาย ณัฏชภัทร จำปาหอม

15

521166093

น.ส. ปริศนา ก๋าคำ

25

521166094

นาย ธรรมรัตน์ นามศิริ

27

521166095

น.ส. หนึ่งฤทัย อินตา

24

521166096

น.ส. ณัชชา เตชะบูรณ์

34

521166097

น.ส. วรัญญา กันทะวงศ์

21

521166100

น.ส. พิมพร มณีชัย

21

521166101

น.ส. มาซูรา บินซา

19

521166102

น.ส. ณัฎฐาพร เขจร

30

521166103

น.ส. ศิริพร เขจร

23

521166104

น.ส. พิมพ์ใจ นารีรักษ์

21

521166105

น.ส. นุชนาฏ สุยะแก้ว

0

521166106

น.ส. หทัยรัตน์ จัดคน

25

521166107

น.ส. พรรณราย นันปินตา

31

521166108

นาย ไชยา ทาตรี

17

521166109

น.ส. เพ็ญนภา สุทธวงค์

20

521166110

น.ส. พิมพิไล ชัยบัวคำ

20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: