บทความ-คุณธรรมจริยธรรม

ความหมายคุณธรรม จริยธรรม

“ คุณธรรม ”

คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดีโดยส่วนเดียว เป็นที่ตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่สันติภาพหรือสันติสุขจึงเป็นที่ต้องการของมนุษย์ คุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอบรมโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดขึ้นเหมาะสมกับที่เราต้องการ – ท่านพุทธทาสภิกขุ
คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณความดีงามสภาพที่เกื้อกูล – พระราชวรมุนี
คุณธรรม เป็นเรื่องของความจริงแท้หรือสัจธรรม คุณธรรมที่ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ดี ทำให้เกิดการรักษาศีล คุณธรรมเป็นตัวหลักและกระจายออกเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณ – พระเมธีธรรมาภรณ์
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี–พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี และเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบเกิดจิตสำนึก
ที่ดีมีความสงบเย็นภายใน – ประมวลจากการระดมความคิด

“จริยธรรม”

จริยธรรม (ท่านพุทธทาสภิกขุ อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ 2550 : 9) หมายถึงระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความผาสุกในสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เองหรือความต้องการของมนุษย์
จริยธรรม (สาโรช บัวศรี อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ 2550 : 9 ) หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นในสังคม
จริยธรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
สรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: