ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2552

กิจกรรมการเรียนและการนำเสนดผลงานของนักศึกษา

ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2552

การนำเสนอรายงานกลุ่ม ทั้งหมด 4 กลุ่ม

Advertisements

Leave a Comment